Нова селекция актуални решения за данъци и счетоводство Ви очакват в ръководството:

Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси


Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,
 
 
Данъчното и счетоводно законодателство се изменя непрекъснато, но едно нещо остава непроменимо: нуждата да го прилагате правилно, за да си нямате проблеми с началство и институции.
 
На теория това не звучи толкова лесно. Имате текста на закона, следвате го и готово.
 
На практика нещата далеч не са толкова прости! Казусите, които възникват в работата Ви, рядко имат ясно еднозначно решение. Дали защото не са се сблъсквали с подобни казуси или се двоумят как да ги решат, Ваши колеги непрекъснато се консултират с нашите експерти. Така си спестяват не само грешки и глоби, но и тревогите, с които са винаги придружени неяснотите.
 
Точно тези сложни ситуации, пред които се изправиха други счетоводители като Вас, и съветите на експертите за разрешаването им събрахме за Вас в най-новото си печатно ръководство:
 
Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси
Вижте какво попитаха колегите Ви и какво им отговориха експертите. Почерпете от чуждия опит, за да си осигурете спокойна, сигурна и вярна практика.

Ето и какво конкретно Ви очаква в сборника с решени казуси:

Експертни решения по данъчното законодателство
 
 9 на сто ДДС ставка при продажба на сладкарски изделия
 ДДС ставка при префактуриране на обяд, предоставен от дружество, наело помещение в къща за гости
 Възстановен ДДС по погрешно въведена фактура
 Задължителна регистрация по ЗДДС за нова фирма, която ще извършва дистанционни продажби
 Корекции при сгрешена фактура от доставчик
 ДДС ставка при продажба на учебници
 Продажба на химически материали и глава 19а от ЗДДС
 Протокол при покупка на брашно и хляб
 Дерегистрация по ДДС на дружество, което вече не извършва еднородна дейност с друго дружество - свързано лице
 Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на лизингов автомобил към ФЛ
 Регистрация по ДДС преди издаване на фактура за комисионна услуга
 Издаване на фактура за аванс преди получаване на плащането
 Право на данъчен кредит за извършени СМР
 Прилагане на режим на облагане на маржа при препродажба на лек автомобил
 Корекция на данъчен кредит при пропаднала услуга към фирма, която вече е дерегистрирана по ДДС
 Фактуриране на авансово плащане за продажба на автомобил по маржа на цената
 Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда
 Корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на машина
 Регистрация по ДДС за българска фирма с дейност, изпълнявана главно в Словакия
 Ползване на данъчен кредит при покупка на автомобил на финансов лизинг, който впоследствие ще се отдава под наем
 Продажба на апартамент 1 година след покупката му
 Дължимост на ДДС при продажба на имот от лице на свободна професия с регистрация по ЗДДС
 Дата на данъчно събитие по подобрения върху нает имот
 Издаване на фактура по граждански договор от лице на свободна професия
 Корекция на данъчен кредит във връзка с пожар в заведение
 ДДС ставка за облагане на продажби на храна от снек бар
 ДДС ставка при предлагане на апартамент на хотелски принцип
 Фактуриране на нощувки с 9% ДДС, закупени и препродадени от ТОТУ с лиценз
 Двукратно начисляване на ДДС при закупуване на актив на лизинг
 Фактури за рент-а-кар на охранителна фирма и ДДС
 Регистрация по ДДС за частна детска градина при закупуване на франчайз
 Трупане на оборот за регистрация по ДДС при предоставяне на посредническа услуга на норвежка фирма
 Третиране по ДДС и осчетоводяване на продажби на автомобили и автокозметика
 Фактуриране на получени аванси от физически лица
 Издаване на кредитно известие от охранителна фирма във връзка с кражба на строителен обект
 Облагане по ЗДДС при продажба на талаш
 Регистрация по ДДС при предоставяне на услуга за щатски получател
 Регистрация по ДДС в Нидерландия при закупуване на акцизна стока от тамошен данъчен склад
 Отразяване на фактури, по които ДДС няма да се възстановява
 Задължение и срок за подаване на ДДС декларация при автоматична дерегистрация на ЕТ след смърт на собственика
 Фактуриране на транспортна услуга към адрес в Германия, когато стоката е предназначена за магазини в Германия и Нидерландия
 Равнение между ДАП и САП и попълване в ГДД
 Неприспаднат остатък по ГДД за 2018 г.
 Включване на паркинг в декларация по чл. 14 от ЗМДТ
 Данък при източника при получаване на услуги от датско адвокатско дружество
 Данъчно облагане у нас за сейшелска фирма с български собственик
 Последици при неиздаване на фактура за аванс за рeализирани СМР
 Включване в ГДД на суми, получени от продажба на 2 дълготрайни актива
 Право на данъчно облекчение по чл. 188 от ЗКПО за дружество, получило помощ от ДФЗ
 Данък при източника при обучение, проведено от служител на австралийско дружество
 Представяне в ГДД на платен данък по ЗДДФЛ във връзка с предметна награда
 Данъчни задължения във връзка с продажби през нидерландски склад на родна фирма
 Протокол по чл. 117 при продажба на софтуерни услуги от българско дружество с наето ФЛ от Индия
 Деклариране у нас на изплатен доход на лице, местно за Унгария
 Прилагане на СИДДО при получаване на консултантски услуги от австрийски гражданин
 Дължимост на окончателен данък при наемане на апартамент от румънец
 Деклариране на доход от наем при предоставяне на собствен недвижим имот през Airbnb и Booking
 Деклариране със справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на платени към ФЛ суми във връзка с договор за цесия
 Данъчно третиране и отчитане на закупуване на електромобил от румънско ФЛ
 Включване на ДМА, собственост на ФЛ, в стопанска дейност на негово ЕООД
 
Счетоводни експертни решения:
 
 Осчетоводяване на авансово плащане за покупка на материали
 Бракуване на химически материали преди продажбата им на символична цена
 Осчетоводяване на сума от продажби в САЩ през платформа Етси
 Счетоводни записвания при договор за експортен факторинг
 Фактуриране на такса във връзка с кредитна линия и договор за предоставяне на кредита
 Увеличаване на процент амортизация на машина в ДАП и САП
 Счетоводното отчитане и представяне във финансови отчети на незавършено производство
 Ежемесечна преоценка на вино при съхранение
 Счетоводни операции при продажба на дружествени дялове
 Прехвърляне на вземания на цесионер съгласно договор за продажба - счетоводни операции
 Осчетоводяване и прилагане на ЗДДС при игрални зали
 Документиране на услуга по отдаване на фирмен имот под наем през Booking
 Счетoводна грешка, свързана с разходна сметка
 Счетоводни операции за отчитане на разлика между фактура и получена сума след приспадане на комисиона
 Осчетоводяване на сделки по закупуване и последваща продажба на недвижим имот
 Осчетоводяване на наличие на оборудване и неговото връщане във връзка с предоставяне на услуга тестване на компоненти
 Счетоводно отразяване на сделка по паричен банков превод
 Продажба на вземане - фактуриране и счетоводни записвания
 Курс за превалутиране на разходи, направени в Украйна
 Завеждане на ФВЦ без разбивка на цени по отделни активи
 Отчитане на закупуване на лиценз за ползване на софтуер
 Счетоводни записвания за заприхождаване на закупено на лизинг МПС
 Начисляване на ДДС във връзка с получена сума от развален договор за финансов лизинг
 Съставяне на счетоводна справка и счетоводни записвания след отказан договор за наем на закупен на лизинг фирмен автомобил
 Третиране на сума, липсваща в касовата наличност, като скрито разпределение на печалбата
 Отписване на имот от амортизационен план при предоставянето му на ФЛ
 Амортизации на отдадено под наем паркомясто, собственост на ЕООД
 Начисляване на амортизации за дълготрайни активи на фирма с прекъсната дейност
 Отражение в ГДД на продажба на амортизиран актив
 Отчитане и завеждане на придобити сгради, ползвани за обезпечение на заем
 Корекция на счетоводна грешка във връзка с продадена част от сграда
 Продажба на ДМА под балансова стойност
 Заприхождаване на стока, внесена само с инвойс
 Осчетоводяване във връзка със закупуване на ДМА при преотстъпване на корпоративен данък
 Заприхождаване на вносни стоки по стойности от проформа инвойси
 Погрешно завеждане на стоки като дълготрайни активи
 Третиране на установени липси на материални запаси
 Осчетоводяване и основание за фактура при получена от ФЛ услуга
 Осчетоводяване при закупуване на стока и последващата ѝ продажба към свързано лице
 Осчетоводяване на възнаграждение за годишно приключване и съставяне на ГФО
 Счетоводни записвания при продажба на сграда на публичен изпълнител
 Прехвърляне на средства, внесени от собственици на дружество, за покриване на загуба
 Осчетоводяване на фактура за медицинска дейност от общопрактикуващ лекар
 Осчетоводяване на парични средства по договор за съвместна дейност между 2 ООД
 Отчитане на електронергия, потребявана и от фирмата, и от домакинството на ЕТ
 Счетоводно отчитане при префактуриране на разходи за ел. енергия с компенсации по РМС
 Отчитане на продажби на ФЛ, което отдава стая под наем през Airbnb
 Осчетоводяване при обезценка на стоки
 
Решения на казуси за Наредба № Н-18
 
 Регистриране на електронен магазин и касов апарат при продажба на карикатури онлайн
 Отказ от използване на СУПТО
 Включване на продажби в стандартизиран одиторски файл
 Грешка при маркиране на сума на ПОС терминал
 Заплащане по фактура през ПОС устройство
 Регистрация и отчитане на продажбите на стоки от онлайн магазин
 Отчитане на продажби на онлайн магазин, заплатени чрез дебитни карти и чрез пощенски паричен превод
 
Не пропускайте да си осигурите експертни решения на реални казуси от практиката, с които можете да се сблъскате и Вие! Подгответе се за вярното им решаване преди това да стане!


Вижте решението, което дава експерт Ели Марова на казус за фактуриране на авансово плащане за продажба на автомобил по маржа на цената:Ето и експертите, чиито решения включихме в сборника:


Ели Марова
Работи за РС Издателство и Бизнес Консултации от 2013 г. и е съавтор на редица книги на издателството.

Експерт по ЗДДС и данъчно облагане и такси с дългогодишен опит. Управител на счетоводна фирма.

Елена Илиева
Завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, гр. София. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Занимава се със счетоводство и данъчни консултации от 7 години. Експерт за Клуб Счетоводство и Портал Счетоводство от 2013 г по въпросите за данъци и такси, ДДС и счетоводство. Води семинар "Данъчни промени от 2015 г.", проведен през февруари в София.
 
Съавтор на редица електронни книги за РС Издателство и Бизнес Консултации - "Практически помощник на самоосигуряващото се лице", "Осчетоводяване на услуги и доставки в ЕС", "Промени в ДДС+Данъчно облагане и такси" и мн.др.

Христо Досев
Един от най-ерудираните експерти по счетоводство в България - завършва магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. От 2013 г. до днес - член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС. Има дългогодишен опит като счетоводител, а от 2010 до днес е управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит".

Работи за РС Издателство и бизнес Консултации от 2012 г, като е консултант в Портал Счетоводство, както и редактор на специализиран бюлетин "Данъчно облагане и такси".

Автор на редица публикации и съавтор на електронни и печатни книги на РС Издателство и Бизнес Консултации.

Трендафил Василев
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от 2001 година.
 
От 1996 година трупа значителен професионален опит, работейки в сферата на бизнес услугите по следните направления:
- независим финансов одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
- съставяне на финансови отчети, текущо счетоводство и консултации;
- изготвяне и преглед на данъчни декларации, консултации и съвети свързани с данъчното и - осигурително планиране и оптимизиране на бизнеса;
- обработка на възнагражденията на персонала;
- консултации и съдействие при стартиране и напускане на бизнес;
- консултации и съдействие по преструктурирания, преобразувания и придобивания на дружества.

Теодоси Георгиев
Магистър по счетоводство и контрол от УНСС.
 
През периода 1986 – 1996 е одитор в публичния сектор към Министерство на финансите.
 
От 1996 до момента е регистриран одитор и консултант на частна практика.
 
Има 25 годишен  опит в независимия финансов одит, вътрешния одит и данъчно-счетоводното консултиране.  
 
Профилиран в консултирането по ЗДДС и търговско-правни преструктурирания /преобразувания  на търговски дружества, сделки с предприятия по чл.15 от Търговския закон, апортиране/.  В тези области има издадени  книги, публикации и лекторска практика.
Алиция Профирова Магистър по счетоводство във ВИИ "Карл Маркс", сега УНСС. Дипломиран експерт счетоводител от 1992 година. С дългогодишен стаж и опит в областта на счетоводството и данъчното законодателство.

проф. д-р Любка Ценова
Юрист, адвокат от САК, професор, доктор по данъчно право, с богат опит като преподавател по данъчно и трудово право в икономически висши учебни заведения.

Специализирала и европейско данъчно право в Кралство Нидерландия и Австрия. Има публикации в специализирани счетоводни издания у нас и в чужбина.

проф. д-р Стоян Дурин
Регистриран одитор. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Работил е като счетоводител, финансов ревизор и преподавател в УНСС - асистент, доцент и професор.
 
В периода 01 юни 1985 година до края на 2001 година е работил в Министерство на финансите като ръководител на методологията на счетоводството в Република България.
 
Проф. д-р Стоян Дурин е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор от 1991 година. Той е първият председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). На този пост е два мандата - от 1996 до 2002 година. През 2011 година е избран за Почетен председател на ИДЕС.
 
Проф. д-р Стоян Дурин осъществява независим финансов одит в предприятия от всички отрасли в икономиката.
 
Има над 350 публикации в областта на счетоводната теория и практика. Превеждал е обучение на студенти и на счетоводители от практиката по "Финансово счетоводство", по "Международни стандарти за финансово отчитане" и по "международни одиторски стандарти".
 
Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990-2002 година.

Силвия Динова
С 15 години опит в областта на одита, със засилен интерес към професионалните стандарти и контрола на качеството. От 8 години е регистриран одитор в ИДЕС с диплома № 737/2011 г. Силвия е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания от 2010 г. и на Института на вътрешните одитори в България от 2014 г.
 
През периода 2016  - 2019 г. Силвия е член на Техническата експертна група към „Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG TEG)“, която защитава общите европейски интереси при прилагането на МСФО в ЕС. 

Силвия ръководи отдел Одиторски услуги в Грант Торнтон ООД, България от 2007 г. Активно участва в организирането и провеждането на вътрешните проверки за контрол на качеството на одиторската дейност. Участва многократно и в международни проверки на другите фирми членове на международната одиторска мрежа на Грант Торнтон Интернешънъл, включително в Русия, Украйна, Египет, Казахстан и др. Ангажирана е с провеждането на вътрешни и външни обучения за поддържане на квалификацията на одиторите, в т.ч. обучения по МОС за тясно специализирани индустрии в области като услуги, производство, договорни фондове и др. и обучения по МСФО и НСС за методолози и практикуващи специалисти.

Николай Такиев
Магистър по „Счетоводство и бизнес анализ" от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).
 
През периода 2017 - 2019 г. работи като счетоводител, а впоследствие и като главен счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници.
 
От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката.
 
През 2020 г. Николай става част от екипа на счетоводната академия към учебен център „НЕТ ИТ" като преподавател по оперативно счетоводство, където води редица семинари, свързани с данъчното законодателство в България.
 
От началото на 2021 г. Николай основава своя компания – Такиев Финанс, която е специализирана в областта на счетоводните услуги и данъчното консултиране. Компанията работи съвместно с една от водещите одиторски компании в България по линия на данъчното консултиране, данъчния одит и Дю дилиджънс услуги.
 
През 2021 година Николай става част от екипа на Finance Academy като преподавател и основател на цялостна професионална програма за обучение по счетоводство и данъци.


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Ако желаете фактура за фирма, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от формата за заявка!

 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52.80 лв. с ДДС ще получите:
 

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 

 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ